Условия за ползване


Общи условия:

С използването на DetskiGradini.bg вие се съгласявате с тези условия за ползване.

Чл. 1 Дефиниции:

DetskiGradini.bg е уебсайт с платформа за обяви и реклама (DetskiGradini), която се управлява от администратор и  се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата DetskiGradini. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.detskigradini.bg.

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL) www.detskigradini.bg.

“detskigradini” – платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта за публикуване на онлайн обяви, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество Ка енд Джи ООД, което управлява и  поддържа сайта и платформата.

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.

“Профил”  – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

“Услуги”  – всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.detskigradini.bg.

“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга.

“Частна обява” – е безплатна обява на  физическо лице.

“Бизнес обява” – e обява, която е определена от потребителя в тази категория или за която е закупен един или повече пакет обяви от потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в платформата Detskigradini.

“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в Detskigradini.

“Лева”  – парична сума, предназначена за плащане на промо-опции и допълнителни позиции, платена авансово от потребителя и отразена в неговия профил.

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата Detskigradini.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата Detskigradini или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата Detskigradini се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в платформата Detskigradini са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

3.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.5. Достъпът до услугите  в платформата Detskigradini не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. Услугите в платформата Detskigradini, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на обявите;

(б) да публикуват обяви за управлявани от тях детски обекти и/или услуги;

(в) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен

(д) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

Чл.5. Разрешено използване

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

5.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата Detskigradini и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата Detskigradini, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

5.4. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции.

5.5. Използването на платформата Detskigradini изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

Чл.6. Създаване, публикуване, архивиране и активност на обяви

6.1. Публикуването на обяви е достъпно  за регистрирани в платформата Detskigradini потребители.

6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в Detskigradini и посочване на мобилен номер за верификация .

6.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез  телефонно обаждане, до регистрирания от Потребителя мобилен номер. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер за повече от един потребителски профил. Ако един и същ мобилен номер е посочен в два и повече различни профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Потребителя профил, а другите остават блокирани.

6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

6.5. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход”.

6.6. Платените обяви на Потребителя се архивират в профила  му след изтичането на 30 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок.

6.7. Срокът на активност на безплатна обява в платформата Detskigradini, преди подновяването й от потребителя или архивирането й, е максимум 30 дни след датата на публикуването й. Този срок може да бъде намален  чрез преместването й на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането й в платформата. Възможна и допустима е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

6.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

Чл.7. Условия за публикуване на обяви

За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

7.1. Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

7.2. Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория.

7.3. Да определи местоположението на въвеждания обект. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е  неправилно.

7.4. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател.

7.5. Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули.

7.6. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

7.7 Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни обекти.

7.8. Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

7.9. Да не публикува обяви, рекламирани в платформата Detskigradini чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

7.10. Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

7.11. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

7.12. Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.

7.13. Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Приложение No 2, неразделна част от ОУ.

7.14. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.

Чл.8. Права, задължения и отговорност на потребителите

8.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата Detskigradini в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

8.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до услугите в платформата Detskigradini чрез     технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от    платформата Detskigradini, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители,технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения.

(3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа,     поддържани от Администратора.

(4) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложение 2 към ОУ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.

(5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или     нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на     насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

(6)  Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава     или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

(7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и     въведените мерки и технически средства за защита на платформата Detskigradini от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

(8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. “junk  mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes” или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

(9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата Detskigradini, да не          използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за     ползване от други лица.

(10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата Detskigradini чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително “Detskigradini” и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие  с разпоредбите на чл. 13 в ОУ.

8.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата Detskigradini.

8.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

Чл.9. Права, задължения и отговорност на Администратора

9.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на платформата Detskigradini (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата Detskigradini.

(3) Да премахва без предупреждение промо-обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.

(4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без  задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се  съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде  преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата  им на платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

9.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата Detskigradini, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

9.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата Detskigradini и трети лица.

    (2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

    (3)  Каквито и да е публикации в платформата Detskigradini или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

    (4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата Detskigradini. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.

9.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата Detskigradini и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

9.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в платформата Detskigradini и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

Чл.10. Поверителност

10.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата Detskigradini, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата Detskigradini, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ (Приложение №1).

10.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

10.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата Detskigradini, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

10.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с платформата Detskigradini.

10.5. Личните данни на Потребителя, въведени от него в платформата Detskigradini във връзка с изготвяне на онлайн товарителница за доставка на артикули, остават запаметени в системата, дори и да не е  довършена товарителницата.

Чл.11. Жалби. Спорове. Приложимо право

11.1. В случаите, когато услуги в платформата Detskigradini не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

11.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

11.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

11.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

11.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата Detskigradini. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

11.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

11.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата Detskigradini, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Чл.12. Интелектуална собственост

12.1. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

12.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

12.3. Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

12.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с Администратора.

12.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата Detskigradini или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.11.1 – 11.4 включително.

12.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

Чл.12. Промени в ОУ

12.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

12.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата Detskigradini. Всяко използване на платформата Detskigradini по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

12.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата Detskigradini по какъвто и да е начин.

Чл.14. Данни за Администратора

14.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата Detskigradini е „Ка енд Джи” ООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 202362594.

14.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Пловдив, ж.к. Марица Гардънс, бл. 17А

Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 13.06.17 г.

Приложение 1: Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 01.06.2017г.

 1. ОБХВАТ И СЪГЛАСИЕ
 • Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика за поверителност”, “Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия уебсайт detskigradini.bg и мобилното приложение Detskigradini и свързаните с тях услуги и инструменти, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
 • Ка енд Джи ООД е дружество, учредено в съответствие със законите на България, с ЕИК 202362594, със седалище и адрес на управление: Пловдив, 4000, ж.к. Марица Гардънс, бл. 17А.
 • С използването на уебсайта, свалянето на мобилното приложение и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.
 • Вие трябва да знаете, че когато кликвате определен линк на нашия сайт или в нашето приложение, бихте могли да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост на други компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашият директен контрол.

2.    ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ

 • Информация за профила: Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт ние изискваме от тях конкретна информация като валиден имейл и парола. Освен това, потребителите могат да предоставят допълнителна информация като име и фамилия, пол, телефонен номер, интереси и свързана информация, включително снимки, които да бъдат публикувани. При определени обстоятелства потребителите, по желание, могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично е достъпна в профилите им на тяхна отговорност. Трябва внимателно да прецените рисковете, свързани с публикуването на определена лична информация, особено информация, като адрес или точна информация за местоположението ви. Когато потребителят реши да влезе в наш уебсайт, използвайки услуга за удостоверяване от трети страни, като Facebook Connect, може да получим и допълнителна или друга информация, надлежно приета от този доставчик.
 • Обяви и транзакции: Ние можем да хостваме информция, включително лични данни и информация за контакти, валидна информация за контакт и парола, необходими за разрешаване на транзакциите на купувача и продавача да разменят съобщения или да комуникират с други потребители и да разрешават плащания. Голяма част от предоставената информация за създаване на профил, може да се изисква за публикуване на обява. Всяка информация, която потребителите споделят в обявите е на тяхна отговорност. Подобно на профилите, потребителите трябва внимателно да преценят рисковете, свързани с предоставянето на определена лична информация, особено на информация като адрес или точна информация за местоположението, публично достъпна в обявата.
 • Игри, реклами и промоции: Ние можем да събираме лична информация като вашето име и данни за контакт, когато участвате в игри, викторини или други маркетингови промоции, които ние спонсорираме на нашия сайт или на сайтовете на трети страни. Можем също да обработваме информация, необходима за подобряването на ефективността на нашите рекламни кампании, включително какви реклами се разглеждат и кликват в мрежата ни или в сайтовете на трети страни.
 • Обслужване на клиенти: Когато се свържете с отдела за обслужване на клиенти, можем да съберем необходимата лична информация за вас, необходима да се изпълни вашата заявка и да се свържем с вас за необходими последващи действия. Също така, може да се свържем с вас, като използваме съществуващата информация за връзка с профила, която ни предоставяте за тази цел. Може да събираме и друга информация за комуникацията ни с нашите потребители, например всякакви искания за помощ, направени от нашите клиенти, или всякаква обратна връзка, която потребителите ни предоставят.
 • Уебсайт и мобилни данни: Можем автоматично да получаваме и да регистрираме информация на нашите сървъри от вашият браузър или мобилно устройство, включително вашият IP адрес, софтуер или хардуер характеристики, страници, които дотъпвате, мобилни идентификатори, информация относно използването на приложението и други средства или системна информация. Това е приложимо за нашия сайт или мобилно приложение или по отношение услугите на трети страни .
 • Добавена информация: Можем да добавим информация към съществуващата вече информация, която поддържаме за нашите потребители, която сме получили законно от наши бизнес партньори или от трети страни.
 • Не събираме лични данни, които:
 • разкриват раса или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения
 • разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.
 1. IP АДРЕС, “COOKIES”, МОБИЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ
 • Можем да събираме определена информация чрез технологии като “бисквитки” (“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). “Бисквитките” са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с “бисквитките”. Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница.
 • С помощта на “бисквитки” уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. “Бисквитките” се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Използваме както постоянни “бисквитки”, така и бисквитките за сесиите. Докато постоянните “бисквитки” остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, “бисквитките” на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на браузъра.

Използваме следните типове „бисквитки”:

Сесийни (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва         действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат           да се използват за различни цели, като например да се запаметят            потребителски предпочитания по време на сърфиране в сайта. Те биха        могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп          до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-            базирана поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се       съхраняват в по-дългосрочен план.

            Постоянни (Persistent cookies) – съхраняват се на устройството на     потребители между сесиите на браузъра, които позволяват             предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в           някои случаи в различни сайтове) да бъдат запометени. Постоянните   бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за        предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт   или за насочване на реклама.

            На първа и трета страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран          за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може      да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези        трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са             „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за     спазването на приложимото законодателство и на собствената си         политика за cookies.

 • Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт или от нашето мобилно приложение. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
 • За да предоставим нашите услуги, ние можем да използваме информацията, която събираме и хостваме за следните цели:
 • за предоставяне на услуги на потребителите, включително за създаване и управление на потребителските профили, за разрешаване на технически проблеми и за активиране на функции;
 • за персонализиране на оферти и опит, включително реклами на нашите характеристики и характеристиките на трети страни;
 • за наблюдаване на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност, както и за управление на трафика на уебсайта;
 • за свързване с нашите потребители, включително за въпроси, свързани с обслужването, грижа за клиентите или разрешени маркетингови съобщения чрез всички налични комуникационни канали;
 • за предприемане на научноизследователски инициативи и извършване на анализи за подобряване на услугите ни; и
 • за да прилагаме нашите Общи условия, включително за борба с измами и злоупотреби
 • Можем да запазим информацията, която събираме и наблюдаваме в нашата мрежа, само докато е необходимо да изпълним горепосочените цели.
 1. СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 • Можем да обменяме информацията, която събираме в рамките на групата от компании (дружества под обща собственост и контрол), намиращи се в трета държава за вътрешни административни или други цели. Тези компании могат да обработват и използват тази информация само, за да ни помогнат за целите, описани по-горе и са длъжни да спазват тази Политика за поверителност. Не споделяме лична информация за нашите потребители с несвързани с тях трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите за това или при следните обстоятелства:
 • Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни окажат съдействие при предлагането на нашите услуги. В този случай те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от наше име и е предмет на условията на тази Политика за поверителност.
 • Ние си запазваме правото да споделяме информация с частни или публични органи, която ще ни позволи да се борим с измамите и злоупотребите в нашата мрежа, да разследваме предполагаеми нарушения на закона или да се борим с всяко друго предполагаемо нарушение на нашите Общи условия.
 • Можем да споделяме лична информация със съответните органи, когато това се изисква от приложимото законодателство.
 • Не даваме под наем и не продаваме лични данни на нашите потребители с несвързани, трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите да го направим. В случай че се реорганизираме или продадем,или разделим нашия бизнес и прехвърлим изцяло или значителна част от нашите активи на нов собственик, личната ви информация може да бъде прехвърлена на купувача, с цел да се даде възможност за непрекъснатост на услугата.
 • Можем да споделяме някои неидентфициращи данни (“псевдонимизация”), които не идентифицират нашите потребители индивидуално с доставчици на услуги от трети страни, доверени партньори или одобрени изследователи, за да разберем по-добре какви реклами или услуги може да ви интересуват, за да подобрим цялостното качество и ефективност на нашите услуги или техните услуги или да допринесем за академични изследвания, които според нас са от широка обществена полза.
 1. КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 • Достъп, коригиране и изтриване: Потребители, които са създали потребителски профил, имат достъп да коригират или изтрият предоставената от тях информация. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт. Вие носите отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставяте или публикувате в нашата мрежа.
 • Избор на трети страни: Някои трети страни, активни на нашия сайт, напр. Google Adwords ви дават възможност да се откажете от събирането и използването на информация за рекламиране въз основа на вашите интереси. Можете да посетите http://www.youronlinechoices.com или http://www.networkadvertising.org, за да научите повече за тази практика и да избирате как този тип информация да бъде събрана и използвана.
 • „Бисквитки” : Най-важните настолни и мобилни уеб браузъри (например Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят контрол, който ви позволяват да ограничите или блокирате настройката на “бисквитките” във вашите системи. Обърнете внимание, че деактивирането на “бисквитките” в браузъра ви за домейни на първа страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена функционалност в определени случаи.

         Можете да коригирате настройките и да блокирате “бисквитките”           за всички сайтове или за определени страници.

Google Chrome

Firefox

Microsoft IE

Safari

Напомняме ви, че в случай на блокиране на cookies е възможно да изпитвате затруднения в използването на всички функции на нашия уебсайт или мобилно приложение.

 1. БЕЗОПАСНОСТ
 • Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Нашите филиали, доверени партньори и доставчици на услуги от трети страни се ангажират да управляват информацията в съответствие с нашите изисквания за сигурност и поверителност. Мерките са в съответствие със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.
 1. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА
 • Настоящата Политика за повеителност е актуализирана последно на 01.05.2017г. Можем да актуализираме тези правила от време на време. Като продължавате да използват услугите ни след този период, вие потвърждавате, че приемате и сте съгласни с последващи актуализации на тази Политика.
 • Ние няма да ограничим вашите права съгласно настоящата Политика за поверителност без вашето изрично съгласие. Всички промени в тази Политика ще бъдат публикувани на уебсайта и ще влязат в сила от датата, посочена в Политиката.

     9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

 • Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политиката за поверителност или ако искате да промените или изтриете потребителския си профил, моля свържете се с нас през формата за контакт на сайта.