Платформата www.detskigradini.bg е собственост на Фирма “Ка енд Джи” ООД, гр. Пловдив 4000,  ж.к. Марица Гардънс бл. 17А, ЕИК 202362594, представлявано от Гергана Иванова. Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и “Ка енд Джи” ООД

 1. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящитe Общи условия са приети от Ка енд Джи ООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

 • условията за ползване на уебсайта https://www.detskigradini.bg (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги;
 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
 • правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки/услуги.

(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.

(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

(5) С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от обучението, курса, семинара.

(6) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

(7) Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(8) Маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта създава необорима презумпция, че: (а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия.” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

ІІ. ДАННИ ЗА Ка енд Джи ООД

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Ка енд Джи ООД:
 2. Седалище и адрес на управление: България, Област Пловдив, Община Пловдив, п. код 4000, ж.к. Марица Гардънс бл. 17А
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област Пловдив, Община Пловдив, п. код 4000, ж.к. Марица Гардънс бл. 17А
 4. Данни за кореспонденция: България, Област Пловдив, Община Пловдив, п. код 4000, ж.к. Марица Гардънс бл. 17А, тел. 098 885 0787, имейл адрес office@detskigradini.bg
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202362594 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
 6. Надзорни органи:
  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-555

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG202362594.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес https://www.detskigradini.bg/shop/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки/услуги, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 1. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта;
 2. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

При заплащане от страна на Потребителя на цената на поръчана от онлайн магазина стока/услуга с един следните способи: • Visa Cart • Master Cart • Банков превод • Плащане на каса Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN), Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата, които са достъпни на адрес: https://www.detskigradini.bg/tos/

Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия”, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема.

 1. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;
 3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.
 4. Системата на Сайта, позволява на търговци – партньори на Сайта (Партньори) да предлагат собствени продукти и услуги на Сайта. По този начин можем да предложим на клиентите си достъп до много по-голям асортимент продукти и услуги и всичко това през един-единствен потребителски акаунт. Поръчките за продукти и/или услуги, предлагани от Партньори се прехвърля към партньора и продуктите се доставят директно от него, заедно с всички придружаващи документи. Търговските условия, таксите, политиката по връщане и гаранциите могат да варират между отделните Партньори и да се различават от тези, които важат за продуктите, предлагани директно.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоки/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Партньорите са длъжни да продават чрез Сайта, при строго спазване на настоящите Общи условия, само продукти и/или услуги, които покриват изискванията на приложимото законодателство и да дават вярна и актуална информация относно качества и характеристиките им, наличността от запаси и мястото на доставка, сроковете на доставка, дължимите данъци, други услуги и тяхната стойност.

Партньорите са длъжни да информират Сайта и потребителите за всички характеристики, отнасящи се до продуктите и/или услугите, както и за онези данни, изисквани съгласно приложимите български и европейски закони, които ще бъдат показани на Сайта и да актуализира непрекъснато такава информация;

Партньорите са длъжни незабавно да актуализират Интернет платформата на Сайта с цялата информация, отнасяща се до наличността на Продуктите.

Партньорите са длъжни да носят отговорност както пред Потребителите, така и пред трети страни (компетентните власти, други фирми или физически лица и т.н.) за качеството и съответствието на продуктите, включително да изпълнява задължението да дава гаранция за доставените продукти; Партньорите гарантират продажбата и доставката на продуктите в съответствие с всички приложими законодателни разпоредби и особено съгласно разпоредбите, отнасящи се до производството, разпространението и продажбите на нехранителни и хранителни продукти, включително разпоредбите за защита на потребителя.

Партньорите са длъжни да понасят правните последици за неизпълнението на своите договорни задължения, водещо до налагането на глоби за Сайта, включително да носят отговорност за всяка щета, претърпяна от Сайта ,поради качеството на доставяните продукти и/или продажбата на продукти в нарушение на законови изисквания и да бъдат отговорни самостоятелно, без да замесват Сайта, при всеки спор и за последствията от него, които може да възникнат във връзка с потребителите и/или относно поръчаните продукти; в тази връзка, Партньорите също ще носят отговорност за производителите/доставчиците на продукти.

Партньорите са длъжни да носят отговорност за достоверността, точността и качеството на предоставената и показаната информация относно качествата, характеристиките и ефектите на всеки отделен продукт и в случай на несъответствие между физическия продукт и представената и показана информация, Партньорите ще бъде единствено отговорни за такива разлики, поемайки задължението да компенсират всякаква щета, причинена на потребител, трети страни и Сайта.

Партньорите, помествайки продукт на страницата на Сайта, декларират, че са се запознали и се съгласяват с общите условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоки/услугите, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://www.detskigradini.bg/shop/. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл. 9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия, Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на стоки/услуги/услуги, определени от него чрез интерфейса.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги/услуги съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.

(5) Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.

(7) В случай че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

(8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.

(9) Разходите по доставката на поръчаните стоки/услуги са, както следва

 1. За поръчки с доставка в град София – 5,00 лв. чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги.
 2. За поръчки с доставка за страната извън град София – 5,00 лв. чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги.
 3. Това условие не важи за стоки/услугите, които имат изрично отбелязана цена за доставка.

(10) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.

(11) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, семинар, курс, обучение – предмет на договора.

(12) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума за дигитални продукти, до които му е предоставен достъп – уебинари, онлайн курсове, маратони и други дигитални продукти.

(13) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки/услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него адрес на електронна поща и парола за отдалечен достъп.

(2) Сайтът не предоставя възможност и за подаване на поръчки от Ползватели със статут “нерегистриран клиент”, при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола.

(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта, съобразно посочената в него процедура.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутона “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил ), Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт) .

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка.

(4) Избор на стоки/услуги от списъка на стоки/услуги за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(6) Избор на способ за извършване на доставката, ако има такъв.

(7) Избор на способ за плащане на цената.

(8) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика/Партньора.

(9) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и съдържанието на поръчката. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

 1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;
 2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя.

(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка.

(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки/услуги.

(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово) или при тяхната доставка.

(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез банкова карта на Ползвателя.

(3) В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоки/услугите при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди” АД и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9, т. 1 или т. 2 от настоящите Общи условия.

(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:

– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;

– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

(5) В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

(6) В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

(7) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

(8) Доставчикът не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на стоки/услуги и/или услуги, предлагани от Партньорите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоки/услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта.

(2) Цената на стоки/услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоки/услугите, е както следва:

 1. За поръчки с доставка в град София – 5,00 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.
 2. За поръчки с доставка за страната извън град София – 5,00 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоки/услугите преди или в момента на доставката им.

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена;
 2. приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на дигитални продукти;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.

(5) В случай че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

 1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
 2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите.

(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки/услуги, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.

(7) При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

чл. 16а. Възстановяването на сума при отказ от договора от Доставчика, съгласно чл. 16 се осъществява по следния начин:

 1. 100%  от стойността на продукта се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия
 2. 50% от стойността на продукта се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия
 3. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието.
 4. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 16

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.

(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоки/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки/услуги или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.

(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоки/услугите са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 18 Всички продавани в електронния магазин стоки/услуги са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

По отношение на стоки/услугите, продавани и доставяни от Партьорите, чрез Сайта, Ползвателят-потребител следва да получи при доставката на всяка стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на стоки/услугите, които са закупени от Партньорите през Сайта, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Партньора. Партньорите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на посочените на Сайта характеристики на стоки/услугите и/или услугите и на законово изискваната документация и, която следва да придружава купените от тях стоки/услуги, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

Чл. 19 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

 1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
 2. Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
 3. Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
 4. Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
 5. Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.
 6. Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица (ако е приложимо).
 7. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.

Чл. 21. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Достъпът до дигитални продукти – уебинари, онлайн курсове, аудио- и видеозаписи и др. е със срок 6 месеца от датата на сключване на договора и 3 месеца – за маратони, освен ако в програмата не е упоменато друго. След този срок Доставчикът не носи отговорност и няма задължение да осигурява достъп до дигиталните продукти.

Чл. 22. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.

Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя. Ползвателя трябва дапише на имейл office@detskigradini.bg със своето искане.

(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: https://www.detskigradini.bg/myaccount/lost-password/

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
 3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.detskigradini.bg/tos/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30а. (1) Клиент, закупил участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през различна платформа), няма право да споделя по какъвто и да е начин предоставените му от организатора линкове, във връзка със закупените от него дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) на трети лица, в противен случай дължи заплащането на десеткратния размер на таксата за участие.

(2) Организаторът има право да отстранява от участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през различна платформа),  всеки клиент закупил дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) , който нарушава забраната за споделяне на линковете с трети лица, като в този случай, заплатената от клиента такса не се възстановява, а организаторът има право освен на десеткратния размер на таксата за участие, да търси и  обезщетение за претърпените от него вреди и пропуснати ползи. 

(3) Клиентът декларира, че е запознат с ограничението за неразпространение на предоставените му от организатора линкове и се задължава да го спазва, както и че, съдържанието в тях е обект на авторско право и подлежи на защита по силата на Закона за авторското право и сродните му права.

(4) Клиентът е запознат, че за деклариране на неверни данни носи наказателна отговорност по НК.

Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. За нуждите на настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, онлайн курсове, обучения, консултации, маратони, уебинари, организиране на събития.

Чл. 36. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 37. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 38. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 39. Настоящите общи условия са последно изменени на 25.01.2022 г.

Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на www.detskigradini.bg

Настоящите Общи условия на www.detskigradini.bg регламентират условията за предоставяне на услугата Директно плащане през Интернет страницата на „www.detskigradini.bg“.

Услугата е достъпна за всички Потребители, като им дава възможност за извършване на онлайн плащания на следните услуги: Онлайн курсове и обучения

Чрез услугата Директно плащане на Интернет страницата, www.detskigradini.bg предоставя на своите Потребители възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми и такси, посредством банкови карти с логото на VISA INTERNATIONAL, MasterCard INTERNATIONAL, Maestro.

Директните плащания с карти се извършват през системата на myPos.

В случай че Потребителят е регистриран от банката – издател на картата като картодържател в схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. Потребителят следва да въведе допълнителна парола за автентикация. Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на страницата на системата Bluesnap и „www.detskigradini.bg“ няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя, Bluesnap и банката. Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата. Всички картодържатели на банкови карти, извършващи Директно плащане през Интернет страницата на „www.detskigradini.bg“, са обект на проверка и оторизиране от банката – издател на картата. Ако банката – издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно.

„www.detskigradini.bg“ не носи отговорност за грешки при Директно плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни. Банката – издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата. За всяко успешно приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение с детайли за плащането на е-майл адреса, записан в профила на Потребителя в системата на „www.detskigradini.bg“. Детайли за всички извършени Директни плащания се запазват в системата на Оператора и могат да бъдат предоставени на Потребителя или трети лица при поискване.

В случай на оспорване на Директно плащане потребителят – картодържател следва да се обърне към банката – издател на банковата карта, като „www.detskigradini.bg“ се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане. „www.detskigradini.bg“ си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет страницата www.detskigradini.bg Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните способи:

 • Visa Card
 • Master Card
 • PayPal
 • Банков превод
 • Плащане на каса. Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN).

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на „www.detskigradini.bg“ цялата дължима такса за съответната услуга чрез сайта. „www.detskigradini.bg“ се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, цени на услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като „www.detskigradini.bg“ си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, такси, срокове и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „www.detskigradini.bg“преди извършването услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на „www.detskigradini.bg“, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна. „www.detskigradini.bg“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен емейл адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „www.detskigradini.bg“ временни или входящи кодове.

Приложение № 1 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                     …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка

Политика за поверителност и ЗЛД

КА ЕНД ДЖИ ООД  започва своята дейност през 2012 година, като през годините  се е доказала със своята лоялност.

Нашата  цел  е да установим  добри и дълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност .

Нашият стремеж е да запазим и защитим Вашите лични данни.

За тази цел изготвихме  „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт www.detskigradini.bg

Настоящата Политика за поверителност и  защита на личните е в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и урежда правилата на КА ЕНД ДЖИ ООД  относно събирането, обработването, ползването и съхранението на личните данни.

Настоящата Политика цели „АДМИНИСТРАТОРЪТ” да:

 • бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
 • защитава правата на нашите потребители;
 • начина на съхранение, обработване и защита личните данни на физическите лица да е прозрачен;
 • установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване, случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни;

КА ЕНД ДЖИ ООД , съгласно ЗЗЛД, е “АДМИНИСТРАТОР” на лични данни и събира и обработва определена информация на физическите лица за постигане на определена цел и във връзка с ползването на предоставените от нас услуги и продукти.

Тази информация се отнася до всички физически лица, потребители на сайта, с които „АДМИНИСТРАТОРА” си взаимодейства, а именно потребители, клиенти, компании за осъществяване на реклама на определен бранд и посетители на сайта.

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни урежда начина на събиране, обработване и съхранение на  лични данни на регистрираните потребители, в съответствие с правните изисквания на Регламент 2016/679.

Фирма КА ЕНД ДЖИ ООД, която управлява уебсайт www.detskigradini.bg, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу , за краткост „данни“,  се считат за строго поверителни и за тяхното  съхранение са  предприети мерки и механизми, с които им се осигурява защита от неправомерно обработване или злоупотреба.При тяхното събиране и съхранение се спазват всички приложими законови разпоредби.

I. Обхват
Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребители/клиенти и компании, които се обработват на електронен носител, като отчетните регистри са установени в съответствие с Политиката, Българското законодателство и чл. 30 от Регламент 679/2016.

I I. Събиране на лични данни

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано „АДМИНИСТРАТОРЪТ” събира лични данни по отношение на следните категории лица:

 • потребители/клиенти

I I I. Цели на събирането на данните:

„АДМИНИСТРАТОРА” събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

 • за изпълнение на дейности, свързани със сключване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения
 • за регистриране на потребител;
 • за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, имейл или по всякакъв друг законосъобразен начин;
 • за изпълнение на поети ангажименти от страна на „АДМИНИСТРАТОРА”
 • за комуникация във връзка с постигане на определената цел;
 • за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията на служебните си и договорни ангажименти , по които „АДМИНИСТРАТОРА”е страна;
 • За изпращане на лични данни до институции и администрация, във връзка с приетите правила за отчетност;
 • за да осигури коректност при изпълнение на поет ангажимент и с цел подобряване на услугите си и обратна връзка
 • Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите събития.

Получавате информационен бюлетин по имейла или телефонно обаждане за обратна връзка , които представляват търговско съобщение.

Вие можете по всяко време да прекратите тези търговски съобщения , като изпратите съобщение  с ОТКАЗ на имейл office@detskigradini.bg или се свържете с Администратора на телефон: 098 885 0787

 • Участие на наше събитие или покупка на продукт

Ние обработваме Вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел  подобряване на нашите услуги.

Участвайки в уебинари, онлайн курсове, маратони, практики или други дигитални продукти, лицето декларира, че доброволно предоставя лични данни под формата на образ и споделена чувствителна лична информаци, която може да стане предмет и достояние на трети лица, участници в онлайн тренинги, курсове, маратони, уебинари, практики или потребители закупили онлайн продукта.

Независимо от къде сте направили Вашата регистрация за участие  или  поръчка за покупка на продукт – от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходими за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на поетия ангажимент, свързан с покупка на продукт или участие на наше събитие. Предоставянето на необходимите лични данни се обработват и използват на правно основание за издаване на счетоводен документ.

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

Получаване   на информационен бюлетин или обаждане, с цел да  се информирате за нашите събития, промоции , услуги и продукти и подобряване на нашите услуги-обратна връзка, ние събираме:

 • Име и данни за контакт – имейл адрес  и/или телефон

При закупуване на предлаганите от нас продукти и услуги:

 • Данни, произтичащи от действащия договор при закупени продукти
 • Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, адрес на доставка, телефонен номер, банкова сметка (ако плащате по банков път).
 • Демографски данни, данни за пол, дата на раждане, държава.
 • Образ и звук

Регистрирайки се на нашия сайт, Вие декларирате, че предоставяте доброволно вашите лични данни и че сте запознати с Политиката за поверителност и защита на личните данни.

IV. Правно основание
Личните данни се събират и използват основателно – законосъобразно, договорно или доброволно, чрез регистрация на сайта или декларация от страна на субекта на личните данни.

Ние следваме принципите, предвидени в РЕГЛАМЕНТА: законност, прозрачност и отчетност.

Следвайки принципите:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни, законни  и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са минимизирани до необходимото, за да бъдат изпълнени целите, за които се обработват;
 • личните данни се съхраняват при „АДМИНИСТРАТОРА”, което позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

1. Прозрачност
Прозрачност и условия за упражняване на правата на лицата предоставящи данни:

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя информация на лицата в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” се стреми да гарантира, че лицата са запознати относно обработваните лични данни, основанието на което се обработват, целите за които се обработват и за правата, които могат да упражнят.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя на лицата безплатно информация относно действията предприети във връзка с искане, относно правото им на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост, възражение и автоматизирано вземане на решения, без ненужно забавяне в срок от един месец от получаване на Заявлението.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на Заявленията.

Чрез настоящата Политика Ви информираме, като субекти на лични данни за вашите права и начинът по който може да ги упражните:

Право на достъп на лицата:

Всяко лице има право да получи от „АДМИНИСТРАТОРА” потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни

Право на коригиране:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има право да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването лицето има право непълните лични данни да бъдат допълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има правото да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне за бъдещ период, когато:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на “АДМИНИСТРАТОРЪТ” изтрива личните данни за бъдещ период, без искането на СЛД да засяга предходен период, когато съхранението на определено досие е засегнато от определен срок.

Право на ограничаване на обработването:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОР” има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • точността на личните данни се оспорва от лицето, за срок, който позволява на „АДМИНИСТРАТОРА” да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

Когато обработването е ограничено съгласно горния параграф, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването и защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице, както и поради важни основания от обществен интерес. Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, „АДМИНИСТРАТОРЪТ” го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Начин на упражняване на вашите права:

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработването на вашите лични данни и да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или изтриване на личните данни на имейл office@detskigradini.bg или на адрес: гр.Пловдив, п.к. 4000, ж.к. Марица Гардънс, бл. 17А.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай вашите лични данни ще бъдат заличени , ако е изтекъл законовият срок, за който КА ЕНД ДЖИ ООД е задължена да ги съхранява.

Вие може да упражните горепосочените  права, като изпратите заявление със свободен текст до АДМИНИСТРАТОРА на имейл office@detskigradini.bg

Унищожаването, заличаването или изтриването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и/или изтичане на законовото основание.

В случай, че пожелаете изтриване  и заличаване на Вашите данни, ние няма да използваме вашите електронни контакти, докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент или потребител .

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта detskigradini.bg  и с цел реклама на дружество.

Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.

Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.

Мерки и механизми за защита на личните данни. Срок на съхранение

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид, тъй като ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer).

Ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, като сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за услуга, съобразно закона или до приключване на възникнал спор.

За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние съхраняваме вашите лични данни в криптирана  форма.

Обработваме вашите данни, като осигуряваме защита и безопасност на нашите системи.

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за услуга, въз основа на законен интерес  или ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните  на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни представители и държавни органи.

КА ЕНД ДЖИ ООД може да предостави лични данни на трети страни, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или  данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

Политика относно Бисквитки

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта – https://www.detskigradini.bg/

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Използваме Бисквитки , за да функционира  правилно кошницата и  за да завършите своята поръчка възможно най-лесно; чрез Бисквитки се запомнят на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате и получавате  информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес.

Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от вас страници.

Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните – „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistent cookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на: Chrome ; Firefox; Internet Explorer; Android; Iphone и Ipad

 Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ж.к. Марица Гардънс бл. 17А или чрез имейл: office@detskigradini.bg

Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им. За повече информация обадете се на тел: 098 885 0787 или изпратете заявление

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и  това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.

Право на възражение:

Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него.

В този случай „АДМИНИСТРАТОРЪТ” прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Правото на възражение се упражнява на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, до Комисия за защита на личните данни.

VII. Технически и организационни мерки за защита на данните

АДМИНИСТРАТОРЪТ” е предприел мерки за защита, както технически така и физически и организационни, с цел за защита от незаконни форми на обработване на личните данни.

VIII. Трансфер на лични данни

Чрез разпоредбите на чл. 45-50 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 се ограничава свободния трансфер/обмен на лични данни с получатели в трети страни и международни организации (такива извън ЕС и ЕИП) в определените в РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 Трансфер като забранени хипотези.

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване от трета държава или на международна организация, се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламент 2016/679. Разпоредбите се прилагат, за да се направи необходимото нивото на защита на физическите лица, да не се излага на риск. Предаване на лични данни на трета държава или международна организация може да има, ако Комисията реши, че тази трета държава, територия или един или повече конкретни сектори в тази трета държава, или въпросната международна организация осигуряват адекватно ниво на защита.

За такова предаване не се изисква специално разрешение. При оценяване на адекватността на нивото на защита Комисията отчита по-специално следните елементи:

върховенството на закона, спазването на правата на човека и основните свободи, съответното законодателство
наличието и ефективното функциониране на един или повече независими надзорни органи във въпросната трета държава или на които се подчинява дадена международна организация, отговорни за осигуряване и прилагане на правилата за защита на данните
международните ангажименти, които съответната трета държава или международна организация е поела, или други задължения, произтичащи от правно обвързващи конвенции или инструменти, както и от участието ѝ в многостранни или регионални системи, по-конкретно по отношение на защитата на личните данни.
КА ЕНД ДЖИ ООД  НЕ се извършва трансфер на лични данни от работодател към друг субект, компания на страни извън ЕС

Всички лични данни КА ЕНД ДЖИ ООД  счита за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби, предприети са всички необходими мерки-физически, технически и организационни, като се стреми да гарантира сигурността при събиране, обработване, съхранение, архивиране и предаване на трети страни на данните. Регламентирани са целите и основанията за тяхното събиране и обработване, сроковете на съхранение и механизмите, който се използват, в съответствие с изискванията на Регламента и Българското законодателство. КА ЕНД ДЖИ ООД  по силата на договор предоставя лични данни на инфлуенсъри и компании, с цел включване в предложение за кампания на определен бранд и/ или рекламиране на определен бранд или с цел получаване на бюлетин.

1. Нарушения. Уведомяване за нарушения
Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, АДМИНИСТРАТОРЪТ незабавно приема действия, съгласно приета Процедура за нарушения и уведомление за нарушения

2. Унищожаване
Документи, съдържащи лични данни се съхраняват от „АДМИНИСТРАТОРА” в законоустановените срокове След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, се унищожават по реда на приета Процедура за унищожаване на документи П04

Политиката за поверителност и защита  за защита на личните данни влизат в сила от 25.01.2022 г.,  КА ЕНД ДЖИ ООД запазва правото си да я променя и  допълва.